Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2024 của Trung tâm Phát triển Bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông quốc gia

Thực hiện Kế hoạch công tác năm, ngày 04 tháng 07 năm 2024, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2024.

Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể các cán bộ, viên chức Trung tâm Phát triển Bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông quốc gia.

GS.TS. Lê Anh Vinh, Giám đốc trung tâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024 nhằm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch công tác năm 2024 của Chính quyền và Công đoàn Trung tâm; Đề ra phương hướng, giải pháp phát huy hiệu quả và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các hoạt động liên quan; Dự kiến kế hoạch triển khai các hoạt động trong 06 tháng cuối năm 2024.

TS. Đoàn Thị Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Báo cáo sơ kết công tác chính quyền
TS. Nguyễn Thị Thanh Nga, Chủ tịch Công đoàn báo cáo sơ kết công tác Công đoàn

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Trung tâm cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả các công việc, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch công tác năm 2024 như: Thực hiện tốt công tác quản lí nhân sự, rà soát, bổ sung kịp thời về cơ cấu tổ chức; Triển khai các nhiệm vụ TCN 2024, các đề tài KHCN cấp Bộ đúng tiến độ theo kế hoạch; Tích cực, chủ động đề xuất các đề tài, nhiệm vụ năm 2024 đạt hiệu quả, chất lượng; Đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ do Cục, Vụ, Viện KHGDVN và Bộ GDĐT giao; Số lượng, chất lượng các sản phẩm khoa học xuất bản trong 06 tháng đầu năm cơ bản đảm bảo yêu cầu; Các hoạt động hợp tác, dịch vụ đảm bảo tiến độ; Công tác thông tin- truyền thông, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh thực tiễn.

Báo cáo đã nhận được sự đồng tình và nhất trí của toàn thể Hội nghị, bên cạnh đó cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung của các cán bộ viên chức trong trung tâm cũng như những ý kiến chia sẻ, tư vấn của các đại biểu khách mời về những kết quả đã được trong 06 tháng đầu năm, cũng như những kế hoạch và định hướng thực hiện các nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm.

Sau phần phát biểu của các đại biểu, GS.TS. Lê Anh Vinh, Giám đốc trung tâm thay mặt Tập thể lãnh đạo gửi lời cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý, tư vấn của các cán bộ trung tâm cũng như các đại biểu khách mời. Đồng thời nhấn mạnh và kết luận một số vấn đề trung tâm cần tập trung chú ý trong triển khai các công việc trong 06 tháng cuối năm 2024, trong đó tập trung nhấn mạnh việc ổn định nhân sự, cơ cấu tổ chức; tăng cường tạo điều kiện nâng cao năng lực cán bộ để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ, Viện, Trung tâm; Nâng cao chất lượng và hiệu quả các nghiên cứu khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và gắn với những định hướng nghiên cứu của Viện, đáp ứng yêu cầu của Bộ và thực tiễn giáo dục; Tăng cường các nhiệm vụ hợp tác, các dịch vụ khoa học công nghệ vừa góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ cũng như truyền thông, khẳng định vị thế của Trung tâm trong bối cảnh hiện nay.

Bài viết liên quan