TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Tầm nhìn của Trung tâm là trở thành một trung tâm nghiên cứu hàng đầu khu vực về giáo dục phổ thông nói chung và về chương trình giáo dục phổ thông quốc gia nói riêng. Ba mục tiêu chính của trung tâm: một là trở thành trung tâm xuất sắc về đánh giá và phát triển chương trình giáo dục phổ thông; hai là trở thành trung tâm hàng đầu về nghiên cứu chính sách giáo dục phổ thông; ba là trở thành một trung tâm nghiên cứu đẳng cấp khu vực, có khả năng cạnh tranh nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực giáo dục phổ thông.

CHIẾN LƯỢC

Trung tâm phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia được xây dựng với nhiệm vụ đóng góp cho phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông ở Việt Nam, thông qua các nghiên cứu cơ bản về giáo dục phổ thông; về phát triển chương trình giáo dục phổ thông; về nội dung, phương pháp dạy học, các điều kiện đảm bảo trong dạy học; về thi, kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông.

Thư mục giới thiệu tài liệu mới số 2 năm 2020

Tải ngay

Tập huấn “ Phương pháp dạy học môn Giáo dục thể chất cấp Tiểu học theo Chiến lược 6C”