Hội thảo khoa học góp ý sản phẩm đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2023 tại Phòng họp tầng 4, 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học góp ý sản phẩm đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thu...

Hội thảo khoa học “Xây dựng Tài liệu hướng dẫn sử dụng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh trong môn Đạo Đức và Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học”

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường tầng 4, 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo d...

Hội thảo khoa học “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong môn Toán thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Hà Nội, Ngày 15 tháng 9 năm 2023, Trong khuôn khổ Chương trình KHCN cấp Bộ về "Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018". Hai đề tài mã số CT 20...

Sinh hoạt chuyên đề “Phát huy năng lực làm việc cho cán bộ, đảng viên trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục”

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của năm 2023, ngày 07/8/2023, Chi bộ Trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý III do Tổ Đảng Văn phòng và Bồi dưỡng trình bày với chủ đề “Phát huy năng lực làm việc cho cán bộ,...