Hội thảo khoa học “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong môn Toán thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Hà Nội, Ngày 15 tháng 9 năm 2023, Trong khuôn khổ Chương trình KHCN cấp Bộ về "Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018". Hai đề tài mã số CT 20...