Hội thảo khoa học “Xây dựng Tài liệu hướng dẫn sử dụng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh trong môn Đạo Đức và Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học”

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường tầng 4, 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo d...