Thông báo về 3 phiên thảo luận chuyên đề của Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông trong kỉ nguyên số”

Giáo dục Việt Nam trong kỉ nguyên số đang trong giai đoạn chuyển đổi liên tục để thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội. Sự chuyển đổi đó sẽ được đưa ra thảo luận trong 3 phiên của Hội thảo “Phát triển bền vững chất lượng giáo d...

Thông tin về chuyên gia quốc tế tại Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông trong Kỉ nguyên số”

Trong kỷ nguyên số hóa, giáo dục phổ thông sẽ thay đổi sâu rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp dạy học. Chuyên gia quốc tế về chuyển đổi số trong giáo dục sẽ có những chia sẻ thú vị tại Hội thảo “...

Sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng đạo đức HỒ CHÍ MINH trong công tác nghiên cứu khoa học và định hướng vận dụng trong bối cảnh hiện nay”

Những chỉ dẫn về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị định hướng, soi đường cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và công tác quản lý giáo dục ở nước ta đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa...