Khảo sát đánh giá kết quả triển khai Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học tại tỉnh Hà Tĩnh

Tiếp nối hoạt động khảo sát tập huấn, vận dụng Chiến lược 6C vào dạy học môn Giáo dục thể chất cấp Tiểu học tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, thuộc Dự án “Hợp tác phát triển Giáo dục thể chất trong nhà trường Tiểu học ở Việt Nam” gi...