Seminar khoa học chủ đề “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông”

Ngày 25/07/2022, tại phòng họp tầng 4 – trụ sở 52 Liễu Giai, Phòng Nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục phổ thông đã tổ chức buổi seminar thứ nhất của chuỗi seminar của phòng về chủ đề “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất c...