Sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng đạo đức HỒ CHÍ MINH trong công tác nghiên cứu khoa học và định hướng vận dụng trong bối cảnh hiện nay”

Những chỉ dẫn về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị định hướng, soi đường cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và công tác quản lý giáo dục ở nước ta đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa...