Tài liệu hỏi đáp về chương trình môn GDCD 2018

H. Đặc điểm của môn Giáo dục công dân là gì?

- Ở trường phổ thông, mônGiáo dục công dân (môn Đạo đức ở tiểu học, Giáo dục công dân ở trung học cơ sở, Giáo dục kinh tế và pháp luật ở trung học phổ thông) giữ vai trò chủ đạo trong việc giúp học sinh hình thành, phát triển ý thức và hành vi của người công dân. Thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, môn Giáo dục công dân góp phần bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân, đặc biệt là tình cảm, niềm tin, nhận thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật, có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

- Ở giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9), Đạo đức và Giáo dục công dân là môn học bắt buộc. Nội dung chủ yếu của môn học là giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật và kinh tế. Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12), Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Nội dung chủ yếu của môn học là học vấn phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật.

H. Chương trình môn Giáo dục công dân được xây dựng dựa trên những quan điểm nào?

- Bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm và tính thực tiễn. Chương trình môn Giáo dục công dân được xây dựng trên cơ sở: đường lối, chủ trương, chính sách củaĐảng và Nhà nước; các thành tựu nghiên cứu về tâm lí học, giáo dục học, đạo đức học, luật học, lí luận chính trị và kinh tế học; kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển chương trình môn Giáo dục công dân; các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam và giá trị chung của nhân loại; thực tiễn xã hội, giáo dục, điều kiện kinh tế và truyền thống văn hoá Việt Nam, sự đa dạng của đối tượng học sinh xét về phương diện vùng miền, điều kiện và khả năng học tập.

- Bảo đảm tính hệ thống. Ở giai đoạn giáo dục cơ bản, nội dung mônĐạo đức (cấp tiểu học) và môn Giáo dục công dân (cấp trung học cơ sở) được xây dựng theo hướng đồng tâm và phát triển, dựa trên các mạch nội dung giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế, pháp luật và xoay quanh các mối quan hệ của con người với bản thân và người khác, với cộng đồng, đất nước, nhân loại, công việc và môi trường tự nhiên; mở rộng và nâng cao dần từ cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở. Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, nội dung môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (cấp trung học phổ thông) được xây dựng theo hướng phát triển tuyến tính, xoay quanh các quan hệ kinh tế và pháp luật.

- Chú trọng tích hợp các nội dung giáo dục trong nội bộ môn học về kĩ năng sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế và tích hợp nhiều chủ đề giáo dục xuyên môn như: môi trường, bình đẳng giới, di sản văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội, tài chính,...

- Xây dựng theo hướng mở. Chương trình chỉ quy định những yêu cầu cần đạt; những nội dung dạy học cơ bản, cốt lõi cho mỗi cấp học, lớp học nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt; những định hướng chung về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục. Căn cứ vào các yêu cầu cần đạt và định hướng chung của chương trình, các tác giả sách giáo khoa, cơ sở giáo dục và giáo viên môn Giáo dục công dân chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện và phát triển chương trình.

H. Mục tiêu chung của chương trình môn Giáo dục công dân là gì?

Chương trình mônGiáo dục công dân góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ,trung thực và trách nhiệm; các năng lực cốtlõi của người công dânViệt Nam, đặc biệt là năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.

H. Mục tiêu của môn Đạo đức cấp Tiểu học là gì?

Bước đầu hình thành, pháttriển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật và sự cần thiết thực hiện theo các chuẩn mực đó; thái độ tự trọng, tự tin; những tình cảm và hành vi tích cực: yêu gia đình, quê hương, đất nước; yêu thương, tôn trọng con người; đồng tình với cái thiện, cái đúng, cáitốt, không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu; chăm học, chăm làm; trung thực; có trách nhiệm với thái độ, hành vi của bản thân. ii) Giúp học sinh bước đầu nhận biết và điều chỉnh được cảm xúc,thái độ, hành vi của bản thân; biết quan sát, tìm hiểu về gia đình, quê hương, đất nước và về các hành vi ứng xử; biết lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch cá nhân, hình thành thói quen, nền nếp cơ bản, cần thiết trong học tập, sinh hoạt.

H. Mục tiêu của môn Giáo dục công dân cấp Trung học cơ sở là gì?

- Giúp học sinh có hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực đó; tự hào về truyền thống gia đình, quê hương, dân tộc; tôn trọng, khoan dung, quan tâm, giúp đỡ người khác;tự giác,tích cực học tập và lao động; có thái độ đúng đắn,rõ ràng trước các hiện tượng, sự kiện trong đời sống; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội, công việc và môi trường sống.

- Giúp học sinh có tri thức phổ thông, cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế, pháp luật; đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác;tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè, người thân điều chỉnh thái độ, hành vi theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; thực hiện được các công việc để đạt mục tiêu, kế hoạch hoàn thiện, phát triển bản thân; biết cách thiết lập, duy trì mối quan hệ hoà hợp với những người xung quanh, thích ứng với xã hội biến đổi và giải quyết các vấn đề đơn giản trong đời sống của cá nhân, cộng đồng phù hợp với giá trị văn hoá, chuẩn mực đạo đức, quy tắc của cộng đồng, quy định của pháp luật và lứa tuổi.

H. Mục tiêu của môn Giáo dục kinh tế và pháp luật cấp Trung học phổ thông là gì?

- Giúp học sinh tiếp tục phát triển các phẩm chất đã được hình thành, phát triển ở cấp trung học cơ sở: Có hiểu biết và tình cảm, niềm tin về những giá trị đạo đức của dân tộc và thời đại, đường lối phát triển đất nước của Đảng và quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân;tích cực,tự giác học tập và tham gia lao động, sản xuất phù hợp với khả năng của bản thân; có trách nhiệm công dân trong thực hiện đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để góp phần bảo vệ, xây dựng Tổ quốc; tôn trọng quyền, nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; nhận thức, hành động theo lẽ phải và sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chống các hành vi, hiện tượng tiêu cực trong xã hội;

- Giúp học sinh củng cố, nâng cao các năng lực đã được hình thành, phát triển ở cấp trung học cơ sở: Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác; tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ người khác điều chỉnh thái độ, hành vi theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; lập được mục tiêu, kế hoạch hoàn thiện, phát triển bản thân và thực hiện được các công việc học tập, rèn luyện để đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra; có kiến thức phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật; vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí các hiện tượng, vấn đề, tình huống trong thực tiễn cuộc sống; có khả năng tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong các hoạt động kinh tế; có kĩ năng sống, bản lĩnh để tiếp tục học tập, làm việc và thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

H. Điều kiện thực hiện chương trình môn Giáo dục công dân là gì?

- Để đảm bảo chất lượng thực hiện Chương trình môn Giáo dục công dân, giáo viên môn học cần nghiên cứu kỹ chương trình và tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng để nắm vững những nội dung phổ thông cơ bản, cốt lõi về giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kinh tế và pháp luật. Căn cứ vào chương trình, các tác giả sách giáo khoa, cơ sở giáo dục và giáo viên môn học chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện và phát triển chương trình.

- Ngoài các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông nêu trong Chương trình tổng thể, môn Giáo dục công dân cần được trang bị các tư liệu, phương tiện, đồ dùng dạy học phù hợp với đặc trưng của môn học và điều kiện thực tế như:tranh, ảnh,tài liệu tham khảo,

video,… có nội dung giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế và pháp luật, với sự hỗ trợ của các phương tiện kĩ thuật như máy tính, đèn chiếu (overhead), máy chiếu (projector) và Internet.

H. Môn Đạo đức cấp Tiểu học góp phần bồi dưỡng phẩm chất cho học sinh như thế nào?

Môn Giáo dục công dân góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất chủ yếu được xác định trong Chương trình tổng thể: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Ở cấp tiểu học, môn Đạo đức giáo dục học sinh tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc, kính trọng, biết ơn người lao động, người có công với quê hương, đất nước; yêu thương, quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; kính trọng thày giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè; quan tâm hàng xóm láng giềng; cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn; tôn trọng sự khác biệt của người khác; tự giác làm việc của mình; quý trọng thời gian; ham học hỏi; yêu lao động; có ý thức vượt khó;thật thà; biết nhận lỗi và sửa lỗi, biết giữ lời hứa; tôn trọng tài sản của người khác; biết bảo vệ cái đúng, cáitốt; sinh hoạt nền nếp;thực hiện tốt nội quy trường lớp; biết bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình, bảo vệ của công, bảo vệ môi trường sống; tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

H. Môn Giáo dục công dân cấp THCS góp phần bồi dưỡng phẩm chất cho học sinh như thế nào?

Môn Giáo dục công dân giáo dục học sinh lòng tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ, quê hương và truyền thống dân tộc Việt Nam; xác định được lí tưởng sống của bản thân; yêu thương con người, biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác; tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc; có lòng khoan dung; siêng năng, kiên trì; học tập tự giác,tích cực; lao động cần cù, sáng tạo; tích cực tham gia các hoạt động cọng đồng; tôn trọng sự thật; biết giữ chữ tín; khách quan, công bằng và biết bảo vệ lẽ phải; tự lập; có ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ hòa bình.

H. Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật cấp THPT góp phần bồi dưỡng phẩm chất cho học sinh như thế nào?

Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật chú trọng giáo dục học sinh trách nhiệm công dân trong thực hiện đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về kinh tế và pháp luật; tôn trọng quyền, nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; nhận thức, hành động theo lẽ phải và sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chống các hành vi, hiện tượng tiêu cực trong xã hội;tích cực,tự giác học tập và tham gia lao động, sản xuất phù hợp với khả năng của bản thân.

H. Môn Giáo dục công dân đóng góp như thế nào trong việc hình thành, phát triển các năng lực chung cho học sinh?

Môn Giáo dục công dân góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo)theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định trong Chương trình tổng thể.

H. Môn Giáo dục công dân góp phần hình thành, phát triển các năng lực chuyên môn (năng lực đặc thù) nào ở học sinh?

Môn Giáo dục công dân hình thành, phát triển cho học sinh năng lực điều chỉnh hành vi; năng lực phát triển bản thân; năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội. Các năng lực này là biểu hiện đặc thù của các năng lực chung và năng lực khoa học đã nêu trong Chương trình tổng thể.

H. Môn Đạo đức cấp Tiểu học đóng góp như thế nào trong việc hình thành, phát triển các năng lực chuyên môn (năng lực đặc thù) cho học sinh?

- Năng lực điều chỉnh hành vi:

+ Môn Đạo đức giúp học sinh  nhận biết được một số chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật thường gặp phù hợp với lứa tuổi và sự cần thiết phải thực hiện theo các chuẩn mực hành vi đó; có kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè; nhận biết được sự cần thiết của giao tiếp và hợp tác; trách nhiệm của bản thân và của nhóm trong hợp tác nhằm đáp ứng các nhu cầu của bản thân và giải quyết các vấn đề học tập, sinh hoạt hằng ngày; (ii) nhận xét được tính chất đúng - sai, tốt - xấu, thiện - ác của một số thái độ, hành vi đạo đức, pháp luật của bản thân và bạn bè trong học tập và sinh hoạt; thể hiện được thái độ đồng tình với cái thiện, cái đúng, cái tốt; không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu; nhận xét được thái độ của đối tượng giao tiếp; một số đặc điểm nổi bật của các thành viên trong nhóm để phân công công việc và hợp tác;

+ Tự làm được những công việc của mình ở nhà, ở trường theo sự phân công, hướng dẫn; bước đầu biết điều chỉnh và nhắc nhở bạn bè điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và lứa tuổi; không nói hoặc làm những điều xúc phạm người khác; không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học hành và các việc khác; biết sửa chữa sai sót, khuyết điểm trong học tập và sinh hoạt hằng ngày;thực hiện được một số hoạt động cần thiết, phù hợp để nhận thức, phát triển, tự bảo vệ bản thân và thiết lập, duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè; bước đầu biết thực hành tiết kiệm và sử dụng tiền hợp lí.

- Năng lực phát triển bản thân:

+ HS nhận biết được một số điểm mạnh, điểm yếu của bản thân;

+ Nêu được các loại kế hoạch cá nhân, sự cần thiết phải lập kế hoạch cá nhân, cách lập kế hoạch cá nhân; lập được kế hoạch cá nhân của bản thân;

+ Thực hiện được các công việc của bản thân theo kế hoạch đã đề ra và học tập, làm theo những gương tốt để hoàn thiện, phát triển bản thân;

- Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội:

+ Bước đầu nhận biết được một số khái niệm cơ bản về xã hội và quan sát xã hội như: cá nhân, gia đình, xã hội, đất nước,tốt – xấu,...; bước đầu biết quan sát, tìm hiểu về gia đình, quê hương, đất nước, các hành vi ứng xử trong đời sống hằng ngày với sự giúp đỡ của thầy giáo, cô giáo và người thân; nhận biết được vai trò của tiền; sự cần thiết phải bảo quản, tiết kiệm, sử dụng hợp lí tiền;

+ Bước đầu nêu được cách giải quyết và tham gia giải quyết được các vấn đề đơn giản,phù hợpvới lứa tuổi về đạo đức, pháp luật, kĩ năng sống trong học tập và sinh hoạt hằng ngày; có được cách cư xử, thói quen, nền nếp cơ bản, cần thiết trong học tập, sinh hoạt; đề xuất được phương án phân công công việc phù hợp;thực hiện được nhiệm vụ của bản thân; biết trao đổi, giúp đỡ thành viên khác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trong nhóm theo sự phân công, hướng dẫn; tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi do nhà trường, địa phương tổ chức.

H. Môn GDCD cấp THCS đóng góp như thế nào trong việc hình thành, phát triển các năng lực chuyên môn (năng lực đặc thù) cho học sinh?

- Năng lực điều chỉnh hành vi:

+ Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, pháp luật phổ thông, cơ bản, phù hợp với lứa tuổi và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó; có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống; nhận biết được mục đích, nội dung, phương thức giao tiếp và hợp tác trong việc đáp ứng các nhu cầu của bản thân và giải quyết các vấn đề học tập, sinh hoạt hằng ngày; nhận biết được sự cần thiết phải tiết kiệm tiền; nguyên tắc quản lí tiền; cách lập kế hoạch chi tiêu và tiêu dùng thông minh;

+ Đánh giá được tác dụng và tác hại của thái độ, hành vi đạo đức và pháp luật của bản thân và người khác trong học tập và sinh hoạt; đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vitích cực; phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vitiêu cực về đạo đức và pháp luật đánh giá được bối cảnh giao tiếp, đặc điểm và thái độ của đối tượng giao tiếp; khả năng của bản thân và nguyện vọng, khả năng của các thành viên trong nhóm hợp tác;

+ Tự thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống; phê phán những hành vi, thói quen sống dựa dẫm, ỷ lại; tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè, người thân điều chỉnh được cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và lứa tuổi; sống tự chủ, không đua đòi, ăn diện lãng phí, nghịch ngợm, càn quấy, không làm những việc xấu (bạo lực học đường, mắc tệ nạn xã hội,...); biết rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế của bản thân, hướng đến các giá trị xã hội; tự thực hiện và giúp đỡ bạn bè thực hiện được một số hoạt động cơ bản, cần thiết để nhận thức, pháttriển,tự bảo vệ bản thân và thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống; tiết kiệm tiền bạc, đồ dùng, thời gian, điện nước; bước đầu biết quản lí tiền, tạo nguồn thu nhập cá nhân và chi tiêu hợp lí.

- Năng lực phát triển bản thân:

+ Tự nhận biết được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí và các quan hệ xã hội của bản thân;

+ Xác định được lí tưởng sống của bản thân; lập được mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện, kế hoạch chi tiêu cá nhân phù hợp theo hướng dẫn; xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân sau trung học cơ sở với sự tư vấn của thầy giáo, cô giáo và ngườithân;

+ Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện;tự thực hiện được các công việc, nhiệm vụ của bản thân trong học tập và sinh hoạt hằng ngày; thực hiện được việc quản lí và chi tiêu tiền hợp lí theo kế hoạch đã đề ra.

- Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội:

+ Hiểu được một số kiến thức phổ thông, cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế, pháp luật; nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội liên quan đến đạo đức, pháp luật, kĩ năng sống và kinh tế phù hợp với lứa tuổi; bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin để tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật, kinh tế phù hợp với lứa tuổi;

+ Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được c vấn đề thường gặp hoặc một số vấn đề về đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật, kinh tế phù hợp với lứa tuổi trong những tình huống mới của cá nhân, gia đình, cộng đồng; hình thành, duy trì được mối quan hệ hoà hợp với những người xung quanh và thích ứng được với xã hội biến đổi; nêu được tình huống có vấn đề; hình thành được ý tưởng mới trong học tập và cuộc sống; có khả năng tham gia thảo luận, tranh luận về một số vấn đề đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật, kinh tế phù hợp với lứa tuổi phù hợp với lứa tuổi; biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp; đề xuất được phương án tổ chức, chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao; khiêm tốn học hỏi và giúp đỡ các thành viên khác cùng hoàn thành nhiệm vụ của nhóm trong hợp tác giải quyết các vấn đề học tập, lao động và hoạt động cộng đồng.

H. Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật cấp THPT đóng góp như thế nào trong việc hình thành, phát triển các năng lực chuyên môn (năng lực đặc thù) cho học sinh?

- Năng lực điều chỉnh hành vi:

+ Hiểu được trách nhiệm của công dân trong bảo vệ, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; chấp hành hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật củaNhà nước về các hoạt động kinh tế; các chuẩn mực đạo đức trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; có hiểu biết cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế;

+ Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã hội;

+ Tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ người khác điều chỉnh được cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về kinh tế - xã hội; kiểm soát được tài chính cá nhân.

- Năng lực phát triển bản thân:

+ Tự đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, vai trò, giá trị, khả năng, điều kiện và các quan hệ xã hội của bản thân;

+ Tự đặt ra được mục tiêu, kế hoạch, biện pháp học tập, rèn luyện và kế hoạch tài chính phù hợp của bản thân; bước đầu biết tạo lập, xây dựng ý tưởng cho một hoạt động kinh doanh nhỏ; lựa chọn được mô hình hoạt động kinh tế thích hợp trong tương lai đối với bản thân; xác định được hướng pháttriển phù hợp của bản thân sau trung học phổ thông;

+ Thực hiện được và vận động, giúp đỡ người khác thực hiện các công việc, nhiệm vụ học tập,rèn luyện của bản thân để đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và hướng tới các giá trị xã hội; điều chỉnh được mục tiêu, kế hoạch, phương pháp học tập, rèn luyện phù hợp với cuộc sống thay đổi; khắc phục được sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình thực hiện mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; lựa chọn được các môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân.

-Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội:

+ Hiểu được các kiến thức khoa học và một số vấn đề cơ bản về đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;hiến pháp, pháp luật, hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền và nghĩa vụ công dân; trách nhiệm của thanh niên với tư cách công dân; giải thích được một cách đơn giản một số hiện tượng, vấn đề kinh tế, pháp luật và đạo đức đang diễn ra ở Việt Nam và thế giới;

+ Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí các hiện tượng, vấn đề, tình huống trong thực tiễn cuộc sống; có khả năng tham gia thảo luận, tranh luận về một số vấn đề trong đời sống xã hội đương đại liên quan đến đạo đức, pháp luật và kinh tế; có khả năng tham gia một số hoạt động phù hợp với lứa tuổi để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong các hoạt động kinh tế; bước đầu đưa ra được quyết định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng bằng các hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và lứa tuổi; tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội, các hoạt động phục vụ cộng đồng, các hoạt động tuyên truyền và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với lứa tuổi do nhà trường, địa phương tổ chức.

H. Những điểm mới của nội dung chương trình môn Giáo dục công dân là gì?

- Xây dựng trên cơ sở các yêu cầu đạt về phẩm chất chủ yếu, các năng lực chung và năng lực chuyên môn (năng lực đặc thù) của môn học.

- Nội dung chủ yếu của môn học là giáo dục đạo đức, giá trị sống, kĩ năng sống, kinh tế và pháp luật. Những nội dung này gắn bó chặt chẽ với đời sống thực tiễn của học sinh và các sự kiện có tính thời sự trong đời sống đạo đức, pháp luật, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương, đát nước và thế giới.

- Nội dung chương trình chia làm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn giáo dục cơ bản (TH và THCS): Nội dung môn học định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, quê hương, cộng đồng nhằm hình thành cho học sinh thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.

+ Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (THPT):Nội dung chủ yếu của môn học là học vấn phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật phù hợp với lứa tuổi; mang tính ứng dụng, thiết thực đối với đời sống và định hướng nghề nghiệp sau trung học phổ thông của học sinh; được lồng ghép với nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, kĩ năng sống, giúp học sinh có nhận thức đúng và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, những học sinh có định hướng theo học các ngành nghề Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, kinh tế,hành chính và Pháp luật,…hoặc có sự quan tâm, hứng thú đối với môn học được chọn học một số chuyên đề học tập nhằm tăng cường kiến thức về kinh tế, pháp luật và kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Xây dựng theo hướng“mở”, thể hiện ở việc không quy định nội dung dạy học chi tiết cho từng bài học mà chỉ quy định những yêu cầu cần đạt và những nội dung dạy học cơ bản, cốt lõi cho mỗi cấp học, lớp học nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt. Căn cứ vào các yêu cầu cần đạt và các định hướng chung bắt buộc này, các tác giả sách giáo khoa, cơ sở giáo dục và giáo viên môn Giáo dục công dân chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện và phát triển chương trình.

H. Những điểm mới của phương pháp giáo dục trong Chương trình môn Giáo dục công dân là gì?

- Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động để học sinh khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lí tình huống thực tiễn, trường hợp điển hình; tăng cường sử dụng các thông tin, tình huống, trường hợp của thực tế cuộc sống xung quanh, gần gũi với đời sống học sinh trong việc phân tích, đối chiếu, minh hoạ để các bài học vừa có sức hấp dẫn, vừa nhẹ nhàng, hiệu quả; coi trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm để học sinh tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức mới, pháttriển kĩ năng và thái độ tích cực, trên cơ sơ đó hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của người công dân tương lai;

- Đa dạng hóa các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học như:thảo luận nhóm, đóng vai,thực hiện dự án nghiên cứu,…; kết hợp các hình thức dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tăng cường thực hành, rèn luyện kĩ năng trong các tình huống cụ thể của đời sống; kết hợp giáo dục trong nhà trường với giáo dục ở gia đình và xã hội.

H. Mục tiêu đánh giá của mônGiáo dục công dân là gì?

Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục của môn Giáo dục công dân là đánh giá mức độ đạt được của học sinh về phẩm chất và năng lực so với các yêu cầu cần đạt của mỗi lớp học, cấp học nhằm xác định vịtrí và ghi nhận sự tiến bộ của mỗi học sinh tạithời điểm nhất định trong quá trình phát triển của bản thân; đồng thời cung cấp thông tin để học sinh điều chỉnh việc học, giáo viên điều chỉnh việc dạy học và cơ quan quản lí giáo dục thực hiện phát triển chương trình.

H. Làm thế nào để đánh giá đúng kết quả giáo dục theo Chương trình môn Giáo dục công dân?

- Để đánh giá đúng kết quả giáo dục theo Chương trình môn Giáo dục công dân, cần kết hợp đánh giá thông qua các nhiệm vụ học tập (bài kiểm tra, bài tập thực hành, bài tập nghiên cứu,... ) với đánh giá thông qua quan sát biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh trong quá trình tham gia các hoạt động học tập được tổ chức trên lớp học, hoạt động nhóm,tập thể hay cộng đồng, cũng như trong sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh và đánh giá của cộng đồng,trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất; coi trọng đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Kết quả đánh giá sau mỗi học kì và cả năm học đối với mỗi học sinh là kết quả tổng hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kếttheo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chú trọng sử dụng các bài tập xử lí tình huống được xây dựng trên cơ sở gắn kiến thức của bài học với thực tiễn đời sống, đặc biệt là những tình huống, sự việc, vấn đề, hiện tượng của thực tế cuộc sống xung quanh, gần gũi với học sinh.Tăng cường các câu hỏi mở gắn vớithực tiễn trong các bài tập kiểm tra, đánh giá để học sinh được thể hiện phẩm chất và năng lực.

H. Thiết bị được sử dụng trong dạy học môn Giáo dục công dân là gì?

Ngoài các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông nêu trong Chương trình tổng thể, môn Giáo dục công dân cần được trang bị các tư liệu, phương tiện, đồ dùng dạy học phù hợp với đặc trưng của môn học và điều kiện thực tế như: tranh, ảnh, băng, đĩa, sách và tài liệu tham khảo có nội dung giáo dục về đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế và pháp luật; máy chiếu; tivi;...