Học tập thực tế tại Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Thái Nguyên và Cây Đa Tân Trào, Tuyên Quang của Chi bộ Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia

Ngày 29/11/2022, Chi bộ Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia tổ chức hoạt động về nguồn và học tập thực tế tại Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên và Di tích lịch sử Cây Đa Tân Trào Tuyên Quang với m...