Thông tin về chuyên gia quốc tế tại Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông trong Kỉ nguyên số”

Trong kỷ nguyên số hóa, giáo dục phổ thông sẽ thay đổi sâu rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp dạy học. Chuyên gia quốc tế về chuyển đổi số trong giáo dục sẽ có những chia sẻ thú vị tại Hội thảo “...